Anphabe

Connecting opportunities
hZWZlp1lmm-Yk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

NAM LONG GROUP (HOSE: NLG)

Tập đoàn Bất động sản tích hợp “Vì uy tín và giá trị vượt thời gian” - lấy uy tín được khẳng định và vun đắp trong hơn 30 năm làm nền tảng cốt lõi để dựng xây những giá trị bất biến cho cộng đồng. Kết hợp nội lực mạnh mẽ từ hệ sinh thái các công ty thành viên cùng năng lực hội nhập quốc tế toàn diện với danh sách đối tác không ngừng gia tăng, Nam Long Group hướng đến triết lý kinh doanh bền vững, kiến tạo môi trường sống đích thực và sản phẩm giá trị vì cộng đồng, tận tâm đồng hành cùng Việt Nam phát triển.

  • hZWZlp1lmm-Yk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmZubZ1mb7Cx
2023

Company Menu

Culture Tour

Life at NAM LONG GROUP (HOSE: NLG)

NAM LONG GROUP (HOSE: NLG) 's Activities

hZWZlp1lmm-Yk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...